නු ඹේ | සු ව ඳ

මතක අතරින් එකින් එක ගෙන
තවම මම හැඩ බලනවා....
අතට අසුවන හැම කොලේකම
පුංචි කවියක් ලියනවා...
ලියවෙනා හැම කවක් ගානෙම
අපේ ආදරේ තියෙනවා...
සොඳුර නුඹේ සුවඳ තාම මා වට
ගැවසෙනා බව දැනෙනවා...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...