සිහින පොතේ
හිස් පිටුවක්
සොයලා..

ආයෙත්
අලුතෙන් ලියමුද
වැරදුන තැන්
හදලා...

හැම සිහිනෙකම
නුඹ මා ලඟ
සිටි හන්දා...

හිස් පිටුවක්
සොයන්නට
හැකි වෙයිදෝ මන්දා..

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...