සිහින පොතේ
හිස් පිටුවක්
සොයලා..

ආයෙත්
අලුතෙන් ලියමුද
වැරදුන තැන්
හදලා...

හැම සිහිනෙකම
නුඹ මා ලඟ
සිටි හන්දා...

හිස් පිටුවක්
සොයන්නට
හැකි වෙයිදෝ මන්දා..

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.