පුලුවන් වෙයිද 
මං වෙනුවෙන් 
වෙන් කරගන්න 
අඩුම තරමින් 
මාසෙකට එක 
මිනිත්තුවක්....

ඔයා ලඟ 
මොහොතක් ඉන්න එකත්
මට දැන් ලොකු 
බලාපොරොත්තුවක්...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...