සිටියා නම් ඔබ

සිටියා නම් ඔබ
එදා වාගෙම අදත්
තෙමි තෙමි නොතෙමී
යන්නට තිබුනා
පොඩි කුඩේ යටින්....

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.