__සබන්.

අනුන්ගේ
කුනු
සෝදලාම
දියවෙලා
යනවා.....

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.

__නොහැඳිනූ සහෝදර පෙම