__සබන්.

අනුන්ගේ
කුනු
සෝදලාම
දියවෙලා
යනවා.....

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...