පවුලේ නාලිකාව

අනුන්ගේ
කුනුම
සෝදලා..

අනුන්ගේ
ගොම
කකා..

අනුන්ගේ
පානින්ම
එලිය බලලා..

අනුන්ගේ
කර පිටින්ම
ගොඩ යන්න දඟලන

"තොපි"

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...