__අවාසනාවට ඇත්ත කතාවක්

කන්ද උඩ පන්ස්ලෙන්
ඇහුනා බෝධි පූජාවේ සද්දේ...
ඝාන්ඨාර හඬ හා මුසුවෙමින්....
පුරුද්දට වගේ
බැලුවා මම අහස දෙස...
දැකගන්න නුඹේ රුව...
අවාසනාවට ඇත්ත කතාවක්...
..
..
එදා මාස පෝය දවසක්...

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.

__නොහැඳිනූ සහෝදර පෙම