__කොට්ටෝරු වත.

ගස් ගොඩකට
කොට කොට ගිහින්
කෙහෙල් ගහකට
කෙටුව වගේද,

උදේ පන්දරම
කෙහෙල් ගහකටම
කෙටුවම දැනෙන
ආතල් එක...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...