__ඩොන්ගල්

ලොක් එක
කැඩුවට පස්සේ
ඉතින්
ඕන එකෙක්ගෙ
ඕන එකක්
දාන්න පුළුවන්...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...