තාමත්
සුවඳයි
හදවතේ
රැඳි මතකේ...

වියලී ගියත්
පන අදින
ආදරේ...

යලි
පන ගහයි
සුසුමකින් පවා
ඔබේ...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...