අපේ එකෙක් දවසක් කතා කරලා කිව්වා...

අපේ ගෙදර දානයක් මචං.. වරෙන් ඇහ්...

මාත් ගියා දත කට මැදගෙන

උදේම දානේට..

ගිහින් බැලින්නම්
..
..
..
..
..
..
..
..

ශ්‍ර


දානයක්....

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...