අහල පහල ඉන්න උන්ගෙන් දියේ ගැඹුර අහ අහ ඉන්නවට වඩා හොඳයි... පැනලම බලන එක...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...