මට නම් 
එපා උඹ 
සින්නක්කර...

ගෙවන්නම් 
කුලිය වේලාව
ගනන් කර...

ආදරේ කලාද මන්
නුඹට
කොච්චර...

කෝ ඉතින්
දැන් උඹේ
සූත්තර...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...