මූණට රවාගෙන යන
ගොඩක් මිනිස්සු
කවදාහරි
හිනාවෙන්න බලාගෙන ඉන්න බව
මම දන්නවා....
හිතවත්කමට නෙමෙයි...
කින්ඩියට..

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...