එදා අපි 
ඇවිදන් විත් 
වැටී සිටියේ 
ගස් දෙක ලඟ 
ඔහේ

නිල් කඳු යායම 
නුඹේ උනත්
පොප්ලර් ගස් දෙක නම් 
මගේ....

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...