නුඹේ හදගැස්ම පවා
ඔය පපුවට තුරුලුවී මම වින්දා...
දකින සිහිනෙකින් පවා
නුඹ ලඟටම වී මම උන්නා...
හෙලන සුසුමකින් පවා
නුඹේ සුවඳ මට දැනුනා...
ඇත්තමයි මගේ ජීවිතේම
නුඹවමයි මට දැනුනා...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...