විඳින්න තියෙන ජීවිතේ විඳවන්න වෙලා තියෙන්නේ සල්ලි නිසා...

අපි හිත හදාගන්න කියනවා 


"තුහ්... බල්ලොත් නොකන සල්ලි"  කියලා...

ඔව්.. සල්ලි නැත්නම් බල්ලෙක් වත් අපි දිහා බලන්නේ නෑ තමයි..

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...