ජීවිතයේ වෙනසක් සොයා
පියමැන්නෙමු අපි
වසන්තයේ සොඳුරු ඉසව්වක...
ඔබ මා අතර එදා නොදුටු බාධක...
අද අද ඇයි මතු වන්නේ
අප සිත් පාරවා..

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...