ජීවිතයේ වෙනසක් සොයා
පියමැන්නෙමු අපි
වසන්තයේ සොඳුරු ඉසව්වක...
ඔබ මා අතර එදා නොදුටු බාධක...
අද අද ඇයි මතු වන්නේ
අප සිත් පාරවා..

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.