ජීවිතය සොයා
ප්‍රාර්ථනා මල්ල අතින් ගෙන...
යන්නට ඇත දිගු ගමනක්....
අරඹමු ඉතින්...
දකුණු කකුල
පෙරට තබා....

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...