__ඔන්ලයින් ඕප දූප

තමන්ගේ
ඇහේ තියෙන
පොල් පරාලෙට
වඩා ලොකුවට

අනුන්ගේ
ඇහේ තියෙන
කෙස් ගහ
පේන හැටි..

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.