__පසු වදන

මම නම්
නාලා
ගෙට ආවා...

ඔයාට
තාම
අව්ලක් නෑ
නේද...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...