__සල්ලි.

එක තැනක නොරැඳෙන
තැන තැන තාවකාලිකව වසන
වසන තැන විසුමක් නැති
අන් සැම අල්ලේ නටවන
පට්ටම බඩුවක්...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...