පෙනෙන නොපෙනෙන දුරක ඉඳන්...
බලා උනිමි මා නුඹේ සෙනෙහෙ බර දෙනුවන්..
විඳගන්නට සිත්සේ,
ලැබදෙන්නට සිත්සේ,
ජීවිතය...
බලා හිඳිමි මම තවමත්
කෲර වලා පෙල හමා යන තෙක්...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...