__රජකම Vs ගොවිකම

රජකම අහිමි නුඹ
තවමත්
මඩ පිටින්

රජකම හිමි උන්
යයි
රිය පෙරහරින්

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...