බලා සිටිමි මම තවමත්,

එනතෙක්,

ජීවිතයේ රස

දැ
නෙ


විය....

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...