ඇත්ත\Reality

හිතත්

ලො
කු
යි

පතත්

ලො
කු
යි....

ඒ උනාට,

බඩ

පොඩියි...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...