ආදරණීය වස්සානේ
නුඹ ලමැද සුව යහනේ
සැමදා නවතින්නට සිත දෙන්නේ..
සුන්දර කොදෙව්වේ අප තනිවන්නේ..
තනිකම නැහැ කිසිවිට දැනෙන්නේ..
මගෙ තනියට නුඹ - නුඹෙ තනියට මම
එකමෙන් සිටින්නේ..

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...