__කුඩු උන ඒන්ජල්.. __Broken Angel.

මට පට්ට පාලුයි
කුඩු උන ඒන්ජල්...
මට පට්ට පාලුයි - අහගෙන ඉන්න මගේ හදවතට...
එකම එක කුඩු උන ඒන්ජල්...
ඇවිල්ලා මාව බේරගනින් මාව කෑලි වලට කැඩෙන්න කලින්...


I'm so lonely
broken angel...
I'm so lonely - listen to my heart...
one and only broken angel...
come and save me before i fall a part...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...