කෙනෙක්ගේ
හදවත
විවෘත වෙන්නේ,
ඒ හදවතට
දැනෙන කෙනෙක්
ඉස්සරහදි විතරයි..

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...