කෙනෙක්ගේ
හදවත
විවෘත වෙන්නේ,
ඒ හදවතට
දැනෙන කෙනෙක්
ඉස්සරහදි විතරයි..

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.