__ජීවිත රෝදේ

හුලං
තියෙන
තරමට
ගමන
ලේසියි

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...