දන්නවද...

මේ දවස්වල
දෙවියොයි කපුවොයි
පට්ට බිසී...

A's දහය ගන්න
දෙවියන්ට භාර වෙන උන්
එන්නේ
පෝලිමේ

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...