මම යනවා ශොපින්..
මේ දවස් වල
හමතැනම තියෙනවා සේල්
පාට පාට හීන වලට
සල්ලම් වෙන අපේ රුපියල්

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...