කනගාටුයි, ඔබේ ගිණුම අත්හිටුවා ඇත, රීචාජ් කරගන්න....

පෝන් එකේ ක්‍රෙඩිට් තියෙනකම් හෙන ආදරෙන් ඉන්නේ..... ඒ උනාට කියන්නේ නම් "We Care Always" it should be corrected as "We care always till you have credits"

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...