දෑස
නොපෙනෙන කෙනෙක්ගේ
අතේ තියෙන

සුදු සැරයටිය

දෑස පෙනෙන කෙනෙක්ගේ
අවයව කීයකට
සමාන කරන්න පුළුවන්ද...?

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...