අපේ ගමේ ජේපී ලා
අතින් කාලා
වැඩ කලාට....
ඔෆිස් වටේ
ඉන්න උන්
ගාන කපනවා හොඳට..

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...