විලට පියුම
කෙතරම්
අගනේද

සිත් විලෙහි පිපි
පියුම
නුඹ නේද

හිස් අහසට හඳ
කෙතරම්
අගනේද

සිත් අහසේ නැගුන
හඳ
නුබ නේද

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...