අපි


සමහර වෙලාවට
බෙදාගෙන කනවා

සමහර වෙලාවට
බදාගෙන කනවා

සමහර වෙලාවට
නොකා,
කෑවා වගේ ඉන්නවා

සමහර වෙලාවට
කාලා,
නොකෑවා වගෙත් ඉන්නවා

 
ඔය කොයි *දේත් අපිට නොදැනීම අපිවම කනවා

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...