ඡන්දය

හැමදාමත් වගේ...

උන් දින්නා...
අපි පරාදයි...

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.

__නොහැඳිනූ සහෝදර පෙම