ඡන්දය

හැමදාමත් වගේ...

උන් දින්නා...
අපි පරාදයි...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...