හන්තාන කඳු සිපගන්නට...
එබී බැලුවෙමි මිහිදුම් සලු මෑත් කර...
දුර සිට එබී බලන සඳවත...
සැඟවුනා වලාකුළුත් තෙත් කර

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...