ඔන්ලයින් | Kottoruwa

ඉස්සර,
කෙසෙල් කඳට කෙටුවම
හොට පැටලුනා...
දැන්,
වේලුන කඳන් වලට කෙටුවත්
හොට පැටලෙනවා

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...