රටේ මිනිස්සු හැමදාම හිඟාකන එකේ.......
උන් ඡන්දේ කාලෙට විතරක් හිඟාකෑවම මොකද.....

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.