හඳට යන එන අය ගැනත්
තරු වලට හරි ප්‍රශ්නයක්
ඉඳලා හිටාලා හරි උනත් 

ඉරට කියනව කේලමක්

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...