ඈත් මැඇත් වූ විට
දුහුල් කෙටි සලුව

පොලවේ ඉන්න අපිටත් පේනවා
හඳේ හාවාගේ හෙලුව

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...