ඉස්සර,
විද්දේ හාවට
වැදුනේ පඳුරට

දැන්,
විදින්නේ ස්ක්‍රීන් එකට
වදින්නේ හාවොන්ට

_______________
ඔන්ලයින් | Hunting

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...