අලුතෙන් ගස් නොහිටෙව්වට කමක් නෑ..
තියෙන ඒවා කපන්නෙපා..
වතුර කියන්නෙ ලෝකේ ජීවය..

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.