ජීවිතය

වැටි වැටී හරි දිව්වේ නැත්නම්
අපි රේස් එක පරාදයි....

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...