ජී වි ත ය | ක වි ය ක් (ලු )

කොයි තරම් අමාරුවෙන් උනත්
කිසිම තාලයක් නැතත්..
කිසිම රසවත්බාවයක් නැතත්...
අහගෙන ඉන්නට කවුරුත් නැතත්..
තාමත් මම ලියන මගේ කවිය

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...