වාලුකා කතරේ
මිරිඟුව සොයා ගිය මුවැත්තිය මට හමුවුනා
මිර්ඟුව නොවුනමුත් මා
දිය පොදක් වී පිපාසය ඇගේ සිඳවුනා..
ලැබුනමුත් දිය
සිඳුනමුත් පිපාසය
සොයන්නේ ඇය මිරිඟුවක්මයි..
අවැසිනම් තව දිය බිඳක් හෝ
යලිත් එන්නට අවසරයි...

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.