ක්‍රිකට් කියන්නේ
මහත්වරුන්ගේ
ක්‍රීඩාවක්...

ඒ උනත්
ඇට බෝලෙකුයි
පොල් පිත්තකුයි තිබ්බත්
අපි ක්‍රිකට් ගහනවා...

පොටෝග්‍රැපිත් ඒ වගේම තමයි....

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...