අඩියෙන් පටන් ගත්තු මම
දැන් අඩියටම යට උනේ
වැඩ බැරි නිසාම නෙමෙයි...

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.